Què és una Renda Vitalícia Immobiliària?

Amb la Renda Vitalícia Immobiliària es manté el dret a continuar vivint a l'habitatge com sempre i durant tota la vida.

Una Renda Vitalícia Immobiliària és una operació per la qual el beneficiari transmet només el que es denomina nua propietat i manté l'usdefruit de l'habitatge.
L'acord fundacional amb el Banc Vitalici ha donat un excel·lent resultat i, actualment, són molts els clients que gaudeixen d'una renda mensual.
Després de més de dues dècades al seu servei, Gestió Vitalici Vivenda continua oferint als seus clients el que ells volen: màxima renda i total garantia.Amb la Renda Vitalícia Immobiliària es manté el dret a continuar vivint a l'habitatge com sempre i durant tota la vida. El beneficiari també pot arrendar l'immoble i percebre les rendes que aquest generi. Per tant, queda una titularitat compartida que es reflecteix en el Registre de la Propietat.

Com a contraprestació per la transmissió de la nua propietat, el beneficiari percebrà una renda mensual que variarà en funció de paràmetres com: el valor de l'immoble o l'edat de l'usufructuari, entre d'altres factors d'índole fiscal. Es tracta d'una operació que optimitza la renda del beneficiari; si bé no hi ha opció a rescats posteriors de la propietat per part d'hereus, la renda que aconsegueix el beneficiari és superior a les alternatives que el mercat ofereix. En els casos de matrimonis, tant l'usdefruit com la Renda Vitalícia Immobiliària seran sempre per als dos cònjuges. Gestió Vitalici Vivenda s'encarrega de totes les despeses de formalització de l'escriptura i, a partir d'aquest moment, quedem a la disposició dels nostres clients.

Sol·licita informació sense compromís

I farem un estudi gratuït del teu immoble per informar-te de la millor solució pel teu habitatge.

Calcula la teva
Renda Vitalícia

Avinguda Diagonal 468 9
08006 Barcelona

Les dades marcades amb asterisc (*) són dades necessàries per a fer el càlcul.

Calcula la teva Renda Vitalícia

I farem un estudi gratuït del teu immoble per informar-te de la millor solució pel teu habitatge.

Calculadora només disponible per a les províncies: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona. Clica aquí per a sol·licitar informació.

Les dades marcades amb asterisc (*) són dades necessàries per a fer el càlcul.