Renda Vitalícia Immobiliària

Gestió Vitalici Vivenda, ofereix des de 1998, solucions a persones majors de 65 anys que siguin propietàries d’un immoble i vulguin beneficiar-se del seu habitatge, incrementar els seus ingressos i millorar la seva qualitat de vida.

Una Renda Vitalícia Immobiliària és una operació per la qual el beneficiari transmet només el que s’anomena nua propietat i manté l’usdefruit de l’habitatge.

L’acord fundacional amb el Banc Vitalici ha donat un excel·lent resultat i, actualment, són molts els clients que gaudeixen d’una renda mensual.

Després de més de dues dècades al seu servei, Gestió Vitalici Vivenda segueix oferint als seus clients el que ells volen: màxima renda i total garantia.

Una Renda Vitalícia Immobiliària és una solució per a persones majors de 65 anys que tinguin un immoble i vulguin beneficiar-se en vida del seu habitatge, incrementant els seus ingressos mensuals, millorant així la seva qualitat de vida”

Què és una Renda

Vitalícia Immobiliària?

Amb la Renda Vitalícia Immobiliària es manté el dret a continuar vivint en el seu habitatge com sempre i durant tota la vida. A més, amb l’usdefruit, el beneficiari també pot arrendar l’immoble i percebre les rendes que aquest generi.

Per tant, queda una titularitat compartida, i així queda reflectit en el Registre de la Propietat.

Com a contraprestació per la transmissió de la nua propietat, el beneficiari percebrà una renda mensual, la quantitat variarà en funció d’una sèrie de paràmetres com: el valor de l’immoble, edat de l’usufructuari, entre altres factors d’índole fiscal.

Es tracta d’una operació que optimitza la renda de la persona beneficiària; si bé no hi ha opció a rescats posteriors de la propietat per part d’hereus, la renda que aconsegueix el beneficiari és superior a les alternatives que el mercat ofereix.

En els casos de matrimonis, tant l’usdefruit com la Renda Vitalícia Immobiliària seran sempre per als dos cònjuges.

Gestió Vitalici Vivenda s’encarrega de totes les despeses de formalització de l’escriptura i, a partir d’aquest moment, vam quedar a disposició dels nostres clients.

Parlem una mica sobre
la fiscalitat

Hi ha dos conceptes fiscals involucrats a l’hora de contractar una Renda Vitalícia Immobiliària:

La nostra Renda Vitalícia Immobiliària

MÉS DE 20 ANYS Al SERVEI DE LES PERSONES MAJORS

Des de 1998 en Gestió Vitalici Vivenda hem treballat ininterrompudament per als interessos de la gent gran, adaptant-nos en cada moment a les variacions de mercat amb l’objectiu d’optimitzar sempre el benefici dels nostres clients.

ASSESSORAMENT I COTITZACIONS GRATUÏTES

En Gestió Vitalici Vivenda, assessorem de forma integral i personalitzada, adaptant-nos a les particularitats de cada client. Des d’una orientació inicial, estudi personalitzat i atenció a qualsevol dubte fins a la cotització definitiva, tot és sempre de forma totalment gratuïta.

DISCRECIÓ

En Gestió Vitalici Vivenda coneixem la importància de l’operació i de mantenir la discreció que cada client requereixi.

ESCRIPTURA FAVORABLE ALS NOSTRES CLIENTS

Les persones grans no només són els nostres clients, sinó que som conscients que davant d’un contracte de Renda Vitalícia Immobiliària són la part a la qual hem de protegir especialment. És per això que queden ben protegides amb clàusules especialment dures per garantir la seva seguretat. Destacar clàusules com la resolutòria per impagament o clàusula de sanció per falta de puntualitat.

COTITZACIONS CERTIFICADES

Les cotitzacions ofertes per Gestió Vitalici Vivenda estan certificades per un actuari col·legiat, per oferir transparència i claredat en un tipus d’operacions en les quals el seu càlcul és força complex.

LA PLUSVÀLUA

La plusvàlua municipal és un impost que ha de liquidar qualsevol persona que transmeti un immoble, tant si ho fa de la plena propietat o de la nua propietat. En l’operativa habitual del sector immobiliari l’assumeix el venedor de forma inqüestionable. En el nostre cas és assumit per nosaltres.

FLEXIBILITAT I ADAPTACIÓ ALS NOSTRES CLIENTS

Gestió Vitalici Vivenda, ha desenvolupat al llarg de la seva història diferents varietats per tal d’adaptar-nos i donar resposta a la millor de les solucions per a cada client. Així, depenent de les seves necessitats, situació familiar, etc. podem oferir rendes vitalícies, rendes amb entrades inicials, rendes temporals o rendes amb mínim d’anys garantits.

DEUTES

En casos en què l’interessat tingui deutes, Gestió Vitalici Vivenda, estudiarà l’opció d’assumir-les i eliminar-les, encarregant-se de tota la gestió si cal.

CLUB CLIENT GVV SEMPRE AL SEU COSTAT

En el moment de fer l’operació amb Gestió Vitalici Vivenda es contreu la condició vitalícia de membre de Club GVV pel qual els nostres clients tenen una sèrie de serveis gratuïts.

Té alguna pregunta?