Responem els seus dubtes

En Gestió Vitalici Vivenda, volem respondre tots els seus dubtes, per això li oferim aquest apartat on podrà veure les consultes més sol·licitades.

Té altres preguntes? Sense problema, poseu-vos en contacte amb nosaltres i les hi respondrem personalment.

Té algun cost l'estudi i la posterior contractació de la Renda Vitalícia Immobiliària?

El beneficiari no ha de pagar cap quantitat per la tramitació ni constitució de la Renda Vitalícia Immobiliària. És Gestió Vitalici Vivenda la que s’encarrega d’assumir les despeses corresponents (notari, Registre de la Propietat, taxació, impostos de transmissions patrimonials, impost d’actes jurídics documentats, plusvàlua municipal, etc.).

Un cop signada la Renda Vitalícia Immobiliària, quin dret tinc sobre l'immoble?

Aquest usdefruit queda degudament inscrit en el Registre de la Propietat Immobiliària del municipi a què correspongui. A efectes pràctics, manté els mateixos drets, amb l’excepció de no poder vendre l’immoble.

Es pot constituir una Renda Vitalícia Immobiliària entre dues persones que no siguin parella?

Sí, contractar una Renda Vitalícia Immobiliària entre dues persones que no siguin parella és possible, sempre que tots dos tinguin l’edat mínima.

La meva propietat es troba a nom dels meus fills i meu Segueixo podent fer una Renda Vitalícia Immobiliària?

Sí, és possible, no obstant això el/els fills hauran de renunciar a la seva part de la propietat.

Què passa si després de contractar una Renda Vitalícia Immobiliària decideixo anar a una residència de la tercera edat?

Com usufructuari, manté els mateixos drets i Gestió Vitalici Vivenda es posa a la seva disposició per a lloguer l’immoble si vostè ho necessita, percebent a més de la Renda Vitalícia Immobiliària el cobrament del lloguer.

Quines garanties té l'usufructuari de cobrar la seva renda de forma vitalícia i segura?

El beneficiari de la Renda Vitalícia Immobiliària té com a garantia de cobrament seu propi habitatge És a dir, en el cas que es produís un impagament de tres d’aquestes rendes mensuals (sigui de forma alterna o consecutiva), el beneficiari tornaria a recuperar la plena propietat de l’immoble sense haver de fer cap devolució del capital que ha percebut fins al moment. A més, també s’inclou una clàusula de puntualitat de 60 € per cada dia que passa del dia 5 de cada mes. Es tracta de dues clàusules: la resolutòria i la de puntualitat, les dues formalitzades davant de notari i inscrites en el Registre de la Propietat que garanteixen la protecció legal màxima per beneficiari.

el beneficiari.

Qui es fa càrrec de les despeses mensuals de l'habitatge?

Generalment Gestió Vitalici Vivenda s’encarrega de les derrames extraordinàries. L’usufructuari continua assumint les despeses de comunitat i IBI (podent ser negociable). També assumeix els subministraments (aigua, gas, llum i telèfon). L’adquirent contracta una assegurança de continent deixant a l’usufructuari la potestat de contractar una assegurança de contingut.

¿S'actualitza el pagament de la Renda Vitalícia Immobiliària amb l'IPC?

No, les mensualitats seran sempre fixes i constants, encara que es pot negociar un increment amb un percentatge fix.

Com afectarà la meva declaració de la renda el cobrament de la Renda Vitalícia Immobiliària?

Les rendes vitalícies gaudeixen d’una gran important deducció fiscal, tal com s’ha detallat anteriorment les persones majors de 70 anys que percebin una renda vitalícia Immobiliària tributaran només per un 8%.

Per tant l’impacte fiscal de la Renda Vitalícia Immobiliària és pràcticament imperceptible

Què és més adequat per a mi, la Renda Vitalícia Immobiliària o la Hipoteca Inversa?

A la Hipoteca Inversa hi ha opció de rescat de l’immoble per part dels hereus, mentre que a la Renda Vitalícia Immobiliària la mensualitat és notablement superior. Amb caràcter general la Hipoteca Inversa reparteix el seu benefici entre el beneficiari i l’hereu, mentre que amb la Renda Vitalícia Immobiliària tot el benefici recau sobre la persona gran.

Quin tipus de document signaré?

Es formalitzarà una escriptura davant notari.
Els clients tenen a la seva disposició la documentació amb antelació a la signatura.

Estic venent el meu pis?

Està venent una part del seu pis, la nua propietat, i manté l’usdefruit, títol que queda inscrit en el Registre de la Propietat i li dona la facultat de viure al pis o llogar-lo per tota la vida.

Si som un matrimoni, què passa?

En cas de matrimoni, tant l’usdefruit com la renda, és sempre per als dos fins a la defunció de l’últim.

Qui s'encarrega de les despeses de comunitat? I les reunions de veïns?

L’usufructuari continuarà assumint les despeses de comunitat i podrà assistir si així ho desitja a les reunions de veïns.

Si més endavant he d'anar a una residència, quines opcions tinc?
Podrà llogar l’immoble i percebre les rendes o arribar a un acord per a la cessió definitiva de l’usdefruit. Arribat el moment, Gestió Vitalici Vivenda estarà amb vostè per oferir-li les dues opcions.